ព័ត៌មានថ្មីៗ

Xiaomi TV S Pro Mini LED 85-Inch ទូរទស្សន៍ជំនាន់ថ្មីកាន់តែឆ្លាតវៃ

Apple iMac M3 Chip កុំព្យូទ័រលើតុជំនាន់ថ្មីសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាដ៏អស្ចារ្យ

Apple 14-inch, 16-inch MacBook Pro កុំព្យូទ័រជំនាន់ថ្មីបំពាក់នូវបន្ទះឈីប M3, M3 Pro, M3 Max chips ដ៏ខ្លាំងក្លា

Apple Pencil (USB-C) ប៊ិចជំនាន់ថ្មីកាន់តែឆ្លាតវៃសាកថ្មជាមួយនឹងរន្ធ USB-C

Apple AirPods Pro (2nd generation) កាសស្តាប់ជំនាន់ថ្មីសាកថ្មតាមរយៈ USB‐C

ការបំពានទៅលើ LastPass ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចទឹកប្រាក់ចំនួន 4.4 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងគ្រីបតូ

Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder ឧបករណ៍វាស់សម្ពាធឈាមឆ្លាតវៃ

ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព

ការបំពានទៅលើ LastPass ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចទឹកប្រាក់ចំនួន 4.4 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងគ្រីបតូ

ក្រុមហេគឃ័របានលួចទឹកប្រាក់ចំនួន 4.4 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរូបិយបណ្ណគ្រីបតូ (cryptocurrency) កាលពីថ្ងៃទី 25 ខែតុលានេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវ private keys និង passphrases ដែលបានរក្សាទុកនៅលើប្រព័ន្ធ  LastPass databases ដែលក្រុមហេគឃ័រលួចបាន នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនទៅលើការក្លែងបន្លំគ្រីបតូ (crypto fraud) ។

Continue Reading