ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព

ការវាយប្រហារ QBot email ប្រើប្រាស់នូវឯកសារ PDF និង WSF ដើម្បីតម្លើងមេរោគ malware

មេរោគ QBot malware ពេលនេះត្រូវបានចែកចាយតាមរយៈយុទ្ធនាការ phishing campaigns ដែលមានការប្រើប្រាស់នូវ PDFs និង Windows Script Files (WSF) ដើម្បីចម្លងទៅលើឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់នៅលើ Windows ។

Continue Reading